Rekrutacja

 

Łódzki Kurator Oświaty

ŁKO. WNP.l l0z.1.20l8.JO

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018

Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 5 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów|, na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na  semestr pierwszy klas I szkól policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 20I7 r., poz. 59, 949, 2203) oraz art. 149, 155 i l87 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 I. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz .U. z 2017 r., poz. 60, 949,2203)

zarządza się. co następuje:

 • § 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/19 do publicznych Szkól ponadgimnazjalnych, publicznych Szkól ponadpodstawowych, szkól policealnych oraz Szkól dla dorosłych określa się następujące terminy:

 1. Szkoły ponadgimnazjalne oraz ponadpodstawowe

 

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego  wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 13 lipca 2018 r. godz. 12:00.
 2. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 7 czerwca 2018 r, oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11 lipca2018r. godz. 12:00 do dnia l3 lipca 20l8 r. godz. 12:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych- w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 8 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym13 lipca 2018 r. godz. 12:00.
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 20l8 godz. 12:00.
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów. o których mowa w pkt 1, w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów - w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco w trakcie składania wniosków do dnia 28 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 16 lipca 20l8 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 2 lipca 2018 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 6 sierpnia 2018 r do godz. 12:00.
 7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 czerwca 2018r. godz. 12:00 do dnia 4 lipca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 2 lipca 2018 r. godz. 12:00 do dnia 9 lipca 2018 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 7 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 do dnia 9 sierpnia 2018 r. godz. 15:00.
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 10 lipca 2018 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

 

Przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia gimnazjum.

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ! – nowoczesny zmodernizowany zawód branży poligraficznej.
Zapraszamy do POLIGRAFIKA, bo w końcu gdzie jak nie u nas można zdobywać najwyższe kwalifikacje graficzne, poligraficzne i reklamowe???
W Zespole Szkół Poligraficznych Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej osadzony jest w środowisku poligraficznym, w "sąsiedztwie" innych, kształconych tylko u nas zawodów – drukarz, technik procesów drukowania, introligator, technik procesów introligatorskich, technik organizacji reklamy.
POLIGRAFIK dysponuje najnowszym oprogramowaniem graficznym (Adobe CS, Corel, Impozycjoner), kilkudziesięcioma nowymi komputerami graficznymi, urządzeniami do druku cyfrowego, ploterami wielkoformatowymi, urządzeniami do wykończania druków cyfrowych (krajarki, foliarki, bigówki, zszywarki) oraz drukarkami 3D.
Uczniom oferujemy kształcenie w najnowszych pracowniach przedmiotowych i ogólnych, zajęcia i praktyki w graficznych, reklamowych i poligraficznych zakładach pracy, a także płatne staże w nowoczesnych firmach branży poligraficznej i reklamowej.
Realizujemy kilka projektów unijnych zarówno w sferze zawodowej jak i ogólnokształcącej.
   

 
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY to kolejna propozycja POLIGRAFIKA...
Nowoczesny zawód stoją na pograniczu ekonomii, reklamy i grafiki. Pochlebiamy sobie, że w naszej Szkole zawód ten staje się szczególnie atrakcyjny, albowiem wprowadziliśmy do niego szczególnie dużo elementów związanych z fotografią, grafiką reklamową, poligrafią i generalnie z wykonywaniem projektów.
Do dyspozycji uczniów kształcących się w tym zawodzie pozostaje ta sama baza co dla grafików i poligrafów.
W techniku organizacji reklamy organizujemy podobnie jak w innych zawodach zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz płatne staże w najnowocześniejszych firmach branży reklamowo-poligraficznej.
 
 
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA – tradycyjny poligraficzny zawód, kształcony w POLIGRAFIKU.
Absolwenci technikum w tym zawodzie są rozchwytywani na rynku pracy, od pierwszych dni pracy czy stażu otrzymują dobre wynagrodzenie, z czasem zarobki drukarzy stają się ponadprzeciętne.
Naszych drukarzy kształcimy w pracowniach przedmiotowych w Szkole, na Warsztatach Szkolnych (dysponujemy maszynami offsetowymi) oraz w najnowocześniejszych zakładach poligraficznych regionu.
Uczniowie korzystają z dobrodziejstw realizowanych przez nas projektów unijnych – płatnych staży, dodatkowych zajęć, darmowych kursów specjalistycznych (np. wózki widłowe), nowoczesnego wyposażenia (np. densytometry, stacje komputerowe, drukarki i urządzenia do druku cyfrowego, urządzenia introligatorskie i wykończeniowe).
Kształcenie odbywa się małych grupach, w miłej atmosferze, a egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w Szkole, która jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym OKE – zdawalność egzaminów do 100%
 
                       
 
 
DRUKARZ – tradycyjny poligraficzny zawód, kształcony w Szkole Branżowej I Stopnia .
 

Drukarz to specjalista , który zajmuje się drukowaniem, oraz obsługą wszystkich maszyn i urządzeń używanych w procesie drukowania analogowego i z drukowaniem związanych. Do jego obowiązków należą: sporządzanie form drukowych, przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowanie nakładu z form drukowych, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych i innych.
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie drukarz może podejmować pracę w:
• drukarniach i zakładach poligraficznych we wszystkich technikach drukowania;
• firmach rzemieślniczych;
• zakładach prowadzących usługi poligraficzne;
• może prowadzić własną działalność gospodarczą;
Możliwości dalszego kształcenia.
W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł drukarza.

 
 
 INTROLIGATOR – tradycyjny poligraficzny zawód, kształcony w Szkole Branżowej I Stopnia .
 

Introligator to specjalista, który przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu, np.: teczki, klasery, opakowania, ozdobne futerały a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne introligatorskie urządzenia i linie potokowe.
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich może podejmować pracę w:
• w drukarniach;
• firmach introligatorskich;
• biurze obsługi klienta;
• jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową;
• może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości dalszego kształcenia.
W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł introligatora.