Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy i rozwoju ZSP

 Zespół Szkół Poligraficznych to szkoła:

 • nowoczesna, efektowna, ale przede wszystkim efektywna, dająca solidne podstawy dalszego kształcenia;
 • twórcza – uczy nie tylko, jak żyć, ale i jak zmieniać życie;
 • respektująca podstawowe zasady etyczne – patriotyzm, tolerancję, empatię;
 • wspierająca rodziców w wychowaniu i kształceniu;
 • dbająca o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i pracowników;
 • mocno osadzona w środowisku lokalnym;
 • przyjazna, jest miejscem, gdzie z przyjemnością przychodzi uśmiechnięta, szczęśliwa i zadowolona młodzież, uśmiechnięci nauczyciele i inni pracownicy szkoły, zadowoleni rodzice.

Kierunki działania i funkcjonowania szkoły

 Podstawowymi zadaniami szkoły jest:

 • dbanie o wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich możliwości intelektualnych
  i psychofizycznych;
 • przygotowanie uczniów do roli odpowiedzialnych obywateli;
 • dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny uczniów;
 • stworzenie środowiska przyjaznego uczniom;
 • stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej;
 • ustawiczne doskonalenie się nauczycieli;
 • wpajanie pozytywnych wartości etycznych;
 • dążenie do efektywnej współpracy z rodzicami i preferowanie rodzinnych wartości, obyczajów i tradycji.

Powyższe zadania będziemy realizować, działając w sposób systematyczny oraz zaplanowany w poszczególnych dziedzinach życia szkoły:

 1. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia.
 2. Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły.
 3. Rozwijanie samorządności uczniowskiej.
 4. Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami.
 5. Promocja szkoły.
 1. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia
  1. Wspieranie rozwoju nauczycieli, aby ze spokojnym sumieniem można było powiedzieć o każdym z nich, że jest osobą posiadającą niezbędny zasób wiedzy  odnośnie sztuki uczenia i uczenia się, potrafiącą współpracować z każdą grupą uczniów  i rodziców, stosując zróżnicowane metody pracy oraz potrafiącą analizować i wyciągać  wnioski ze swojego działania.
   • Zwrócenie szczególnej uwagi na dokształcanie nauczycieli  kierunkach pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  oraz ich  rodzicami.
   • Wspieranie i motywowanie nauczycieli w  uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
   • Umożliwienie rozwijania własnych pasji i zainteresowań,
   • Integrowanie rady pedagogicznej, stwarzanie właściwej atmosfery pracy i nauki.
  2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły:
   • realizacja przez nauczycieli programów własnych oraz innowacji pedagogicznych;
   • kontynuacja organizacji kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców;
   • wdrożenie „nauczania na odległość” (e-learning) jako dodatkowej formy kontaktu nauczyciela z uczniem zdolnym lub przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim;
   • udział uczniów w konkursach międzyszkolnych i organizowanie takich na terenie szkoły;
   • ustawiczne monitorowanie wyników nauczania;
   • zaspokajanie potrzeb uczniów o różnych stylach uczenia się, oddziaływania na wszystkie rodzaje inteligencji – indywidualizacja nauczania – uczenia się;
   • propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową na wszystkich przedmiotach;
   • zwrócenie szczególnej uwagi na ocenianie kształtujące (wprowadzenie tego sposobu  oceniania obok oceny wyrażonej stopniem) – ocena kształtująca zawiera zarówno odniesienie do tego, co dobre i pozytywne, jak i analizę niepowodzeń oraz wskazówki i zalecenia co do kolejnych kroków kształcenia;
   • zaktywizowanie uczniów poprzez wprowadzanie w szerszym zakresie pracy metodą projektu – kontynuacja działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia (organizacja dnia zdrowia);
   • wprowadzenie części zajęć wychowania fizycznego w formach pozaszkolnych;
   • udział szkoły w projektach realizowanych z funduszy unijnych.
  3. Rozwijanie bazy dydaktycznej poprzez:
   • wzbogacenie sal lekcyjnych o nowe pomoce dydaktyczne;
   • utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej szkoły;
   • unowocześnienie komputerów oraz oprogramowania do kształcenia w zawodach;
   • zakup tablic interaktywnych do pracowni zawodu oraz przedmiotów przyrodniczych;
   • uruchomienie sal dydaktycznych w budynku warsztatów szkolnych;
   • dbanie o wystrój wnętrza budynku i otoczenia zewnętrznego (pomalowanie ogrodzenia);
   • dalsza informatyzacja szkoły, komputer we wszystkich salach lekcyjnych, wzbogacanie o nowe programy edukacyjne, wymiana lub odnowienie istniejących sprzętów szkolnych.
  4. Systematyczne badanie poszczególnych obszarów pracy szkoły, analizowanie wyników nauczania ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów nowej podstawy programowej i RPN – proces ten pomoże szkole efektywniej planować oraz inicjować zadania do dalszego jej doskonalenia.
  5. Zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły

  Kładziemy, głównie nacisk na:

  • wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i symboli narodowych;
  • uczciwość i prawość jako zasady postępowania;
  • poszanowanie godności człowieka;
  • odpowiedzialność za swoje decyzje;
  • umiejętność współpracy.

  Osiągamy to poprzez:

  • przestrzeganie praw dziecka;
  • indywidualne postrzeganie potrzeb każdego ucznia;
  • bardzo dobrą znajomość środowiska rodzinnego ucznia;
  • zachowanie przez nauczycieli i pedagoga dyskrecji w sprawach ucznia;
  • zdobywanie zaufania.

  W związku z zagrożeniami zewnętrznymi, wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego konieczne jest podejmowanie systematycznych działań profilaktycznych. Zwracamy szczególną uwagę na:

  1. Nawiązanie ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Komendą Policji w celu przeprowadzenia zajęć zarówno dla młodzieży jak i rodziców z zakresu:
   • bezpieczeństwa w sieci;
   • nałogów w życiu młodego człowieka;
   • prawo a nieletni;
   • asertywność.
  2. Bezpieczeństwo uczniów w szkole jak również w jej otoczeniu, w trakcie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych w szkole i poza jej terenem.
  3. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia.
  4. Przeciwdziałanie absencji uczniów na zajęciach – dziennik elektroniczny.
 3. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

   Jednym z priorytetów w ZS Poligraficznych jest rozbudzanie w uczniach poczucia decyzyjności w sprawach ich bezpośrednio dotyczących. Rzeczywiście realizowana samorządność to zasada, dzięki której szkoła może stać się dla ucznia bardzo ważnym miejscem. W szkole wspieramy i rozwijamy samorządność uczniowską, dzięki której można doprowadzić do utożsamiania się uczniów ze szkołą i klasą, a dzięki temu dużo bardziej efektywnie realizować cele pracy wychowawczej, eliminując przy tym zagrożenia ze strony atrakcyjnych dla wielu uczniów toksycznych grup rówieśniczych.

  W tym celu systematycznie odbywają się spotkania się z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem, aby wspierać organizowane przez nich akcje, wysłuchać ich opinii i propozycji dotyczących spraw szkolnych.

 4. Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami

  Poprzez:

  • informowanie rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
  • zapoznawanie (przypominanie) na zebraniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania, Statutu Szkoły, wymagań
   na poszczególne oceny – stała informacja na stronie internetowej szkoły;
  • systematyczne przekazywanie informacji o zachowaniu, postępach w nauce, sukcesach i ewentualnych przyczynach trudności ich dziecka – konsultacje indywidualne;
  • zasięganie opinii nt. pracy nauczycieli w związku z ich awansem;
  • umożliwienie korzystania z porad pedagoga i psychologa.

   Dążymy do tego, aby rodzice aktywnie włączali się w życie szkoły:

  •  biorąc czynny udział w  uroczystościach szkolnych,
  • uczestnicząc w  warsztatach i spotkaniach z psychologiem,
  • aktywnie uczestnicząc w procesie modyfikowania programu wychowawczego
     i profilaktyki,
  • uczestnicząc w tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych,
  • współdecydując o wyborze kierunków rozwoju szkoły;
  • inicjując i współrealizując przedsięwzięcia dydaktyczne i wychowawcze.

  W celu zintegrowania całej społeczności szkolnej – rodziców, nauczycieli i uczniów – organizujemy spotkania  plenerowe o charakterze sportowo – rekreacyjnym lub piknikowym.

  Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi edukację: Radą Osiedla STOKI, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Strażą Miejską, Miejską Komendą Policji, Strażą Pożarną, teatrami, kinami i muzeami.

  Współpracujemy również z czternastoma firmami poligraficznymi na terenie Łodzi. Zmierzamy do uzyskania klasy patronackiej.

 5. Promocja szkoły

  Staramy się, aby informacje o szkole docierały z różnych źródeł, m.in.:

  • poprzez Internet – systematycznie aktualizowana strona szkoły, wprowadzenie strony w języku angielskim,
  • wydawanie gazetki szkolnej i rozpowszechnianie jej w gimnazjach,
  • nawiązanie współpracy z Telewizją Łódź,
  • organizowanie tzw. drzwi otwartych,
  • współpraca z Radą Osiedla Stoki.

  Pozytywny obraz w środowisku uzyskamy również:

  • organizując zajęcia sportowe, plastyczne, koncerty muzyczne dla uczniów
   uczęszczających do pobliskich gimnazjów (publicznych i niepublicznych);
  • zapewniając pomoc materialną rodzinom ubogim (dostarczanie żywności);
  • organizując kiermasze prac uczniów z naszej szkoły, kartek świątecznych itp.;
  • współpracując z okolicznymi gimnazjami i szkołami podstawowymi;
  • włączając się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne.