Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy i rozwoju ZSP

 Zespół Szkół Poligraficznych to szkoła:

 • nowoczesna, efektowna, ale przede wszystkim efektywna, dająca solidne podstawy dalszego kształcenia;
 • twórcza – uczy nie tylko, jak żyć, ale i jak zmieniać życie;
 • respektująca podstawowe zasady etyczne – patriotyzm, tolerancję, empatię;
 • wspierająca rodziców w wychowaniu i kształceniu;
 • dbająca o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i pracowników;
 • mocno osadzona w środowisku lokalnym;
 • przyjazna, jest miejscem, gdzie z przyjemnością przychodzi uśmiechnięta, szczęśliwa i zadowolona młodzież, uśmiechnięci nauczyciele i inni pracownicy szkoły, zadowoleni rodzice.

Kierunki działania i funkcjonowania szkoły

 Podstawowymi zadaniami szkoły jest:

 • dbanie o wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich możliwości intelektualnych
  i psychofizycznych;
 • przygotowanie uczniów do roli odpowiedzialnych obywateli;
 • dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny uczniów;
 • stworzenie środowiska przyjaznego uczniom;
 • stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej;
 • ustawiczne doskonalenie się nauczycieli;
 • wpajanie pozytywnych wartości etycznych;
 • dążenie do efektywnej współpracy z rodzicami i preferowanie rodzinnych wartości, obyczajów i tradycji.

Powyższe zadania będziemy realizować, działając w sposób systematyczny oraz zaplanowany w poszczególnych dziedzinach życia szkoły:

 1. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia.
 2. Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły.
 3. Rozwijanie samorządności uczniowskiej.
 4. Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami.
 5. Promocja szkoły.
 1. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia
  1. Wspieranie rozwoju nauczycieli, aby ze spokojnym sumieniem można było powiedzieć o każdym z nich, że jest osobą posiadającą niezbędny zasób wiedzy  odnośnie sztuki uczenia i uczenia się, potrafiącą współpracować z każdą grupą uczniów  i rodziców, stosując zróżnicowane metody pracy oraz potrafiącą analizować i wyciągać  wnioski ze swojego działania.
   • Zwrócenie szczególnej uwagi na dokształcanie nauczycieli  kierunkach pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  oraz ich  rodzicami.
   • Wspieranie i motywowanie nauczycieli w  uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
   • Umożliwienie rozwijania własnych pasji i zainteresowań,
   • Integrowanie rady pedagogicznej, stwarzanie właściwej atmosfery pracy i nauki.
  2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły:
   • realizacja przez nauczycieli programów własnych oraz innowacji pedagogicznych;
   • kontynuacja organizacji kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców;
   • wdrożenie „nauczania na odległość” (e-learning) jako dodatkowej formy kontaktu nauczyciela z uczniem zdolnym lub przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim;
   • udział uczniów w konkursach międzyszkolnych i organizowanie takich na terenie szkoły;
   • ustawiczne monitorowanie wyników nauczania;
   • zaspokajanie potrzeb uczniów o różnych stylach uczenia się, oddziaływania na wszystkie rodzaje inteligencji – indywidualizacja nauczania – uczenia się;
   • propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową na wszystkich przedmiotach;
   • zwrócenie szczególnej uwagi na ocenianie kształtujące (wprowadzenie tego sposobu  oceniania obok oceny wyrażonej stopniem) – ocena kształtująca zawiera zarówno odniesienie do tego, co dobre i pozytywne, jak i analizę niepowodzeń oraz wskazówki i zalecenia co do kolejnych kroków kształcenia;
   • zaktywizowanie uczniów poprzez wprowadzanie w szerszym zakresie pracy metodą projektu – kontynuacja działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia (organizacja dnia zdrowia);
   • wprowadzenie części zajęć wychowania fizycznego w formach pozaszkolnych;
   • udział szkoły w projektach realizowanych z funduszy unijnych.
  3. Rozwijanie bazy dydaktycznej poprzez:
   • wzbogacenie sal lekcyjnych o nowe pomoce dydaktyczne;
   • utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej szkoły;
   • unowocześnienie komputerów oraz oprogramowania do kształcenia w zawodach;
   • zakup tablic interaktywnych do pracowni zawodu oraz przedmiotów przyrodniczych;
   • uruchomienie sal dydaktycznych w budynku warsztatów szkolnych;
   • dbanie o wystrój wnętrza budynku i otoczenia zewnętrznego (pomalowanie ogrodzenia);
   • dalsza informatyzacja szkoły, komputer we wszystkich salach lekcyjnych, wzbogacanie o nowe programy edukacyjne, wymiana lub odnowienie istniejących sprzętów szkolnych.
  4. Systematyczne badanie poszczególnych obszarów pracy szkoły, analizowanie wyników nauczania ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów nowej podstawy programowej i RPN – proces ten pomoże szkole efektywniej planować oraz inicjować zadania do dalszego jej doskonalenia.
  5. Zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły

  Kładziemy, głównie nacisk na:

  • wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i symboli narodowych;
  • uczciwość i prawość jako zasady postępowania;
  • poszanowanie godności człowieka;
  • odpowiedzialność za swoje decyzje;
  • umiejętność współpracy.

  Osiągamy to poprzez:

  • przestrzeganie praw dziecka;
  • indywidualne postrzeganie potrzeb każdego ucznia;
  • bardzo dobrą znajomość środowiska rodzinnego ucznia;
  • zachowanie przez nauczycieli i pedagoga dyskrecji w sprawach ucznia;
  • zdobywanie zaufania.

  W związku z zagrożeniami zewnętrznymi, wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego konieczne jest podejmowanie systematycznych działań profilaktycznych. Zwracamy szczególną uwagę na:

  1. Nawiązanie ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Komendą Policji w celu przeprowadzenia zajęć zarówno dla młodzieży jak i rodziców z zakresu:
   • bezpieczeństwa w sieci;
   • nałogów w życiu młodego człowieka;
   • prawo a nieletni;
   • asertywność.
  2. Bezpieczeństwo uczniów w szkole jak również w jej otoczeniu, w trakcie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych w szkole i poza jej terenem.
  3. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia.
  4. Przeciwdziałanie absencji uczniów na zajęciach – dziennik elektroniczny.
 3. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

   Jednym z priorytetów w ZS Poligraficznych jest rozbudzanie w uczniach poczucia decyzyjności w sprawach ich bezpośrednio dotyczących. Rzeczywiście realizowana samorządność to zasada, dzięki której szkoła może stać się dla ucznia bardzo ważnym miejscem. W szkole wspieramy i rozwijamy samorządność uczniowską, dzięki której można doprowadzić do utożsamiania się uczniów ze szkołą i klasą, a dzięki temu dużo bardziej efektywnie realizować cele pracy wychowawczej, eliminując przy tym zagrożenia ze strony atrakcyjnych dla wielu uczniów toksycznych grup rówieśniczych.

  W tym celu systematycznie odbywają się spotkania się z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem, aby wspierać organizowane przez nich akcje, wysłuchać ich opinii i propozycji dotyczących spraw szkolnych.

 4. Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami

  Poprzez:

  • informowanie rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
  • zapoznawanie (przypominanie) na zebraniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania, Statutu Szkoły, wymagań
   na poszczególne oceny – stała informacja na stronie internetowej szkoły;
  • systematyczne przekazywanie informacji o zachowaniu, postępach w nauce, sukcesach i ewentualnych przyczynach trudności ich dziecka – konsultacje indywidualne;
  • zasięganie opinii nt. pracy nauczycieli w związku z ich awansem;
  • umożliwienie korzystania z porad pedagoga i psychologa.

   Dążymy do tego, aby rodzice aktywnie włączali się w życie szkoły:

  •  biorąc czynny udział w  uroczystościach szkolnych,
  • uczestnicząc w  warsztatach i spotkaniach z psychologiem,
  • aktywnie uczestnicząc w procesie modyfikowania programu wychowawczego
     i profilaktyki,
  • uczestnicząc w tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych,
  • współdecydując o wyborze kierunków rozwoju szkoły;
  • inicjując i współrealizując przedsięwzięcia dydaktyczne i wychowawcze.

  W celu zintegrowania całej społeczności szkolnej – rodziców, nauczycieli i uczniów – organizujemy spotkania  plenerowe o charakterze sportowo – rekreacyjnym lub piknikowym.

  Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi edukację: Radą Osiedla STOKI, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Strażą Miejską, Miejską Komendą Policji, Strażą Pożarną, teatrami, kinami i muzeami.

  Współpracujemy również z czternastoma firmami poligraficznymi na terenie Łodzi. Zmierzamy do uzyskania klasy patronackiej.

 5. Promocja szkoły

  Staramy się, aby informacje o szkole docierały z różnych źródeł, m.in.:

  • poprzez Internet – systematycznie aktualizowana strona szkoły, wprowadzenie strony w języku angielskim,
  • wydawanie gazetki szkolnej i rozpowszechnianie jej w gimnazjach,
  • nawiązanie współpracy z Telewizją Łódź,
  • organizowanie tzw. drzwi otwartych,
  • współpraca z Radą Osiedla Stoki.

  Pozytywny obraz w środowisku uzyskamy również:

  • organizując zajęcia sportowe, plastyczne, koncerty muzyczne dla uczniów
   uczęszczających do pobliskich gimnazjów (publicznych i niepublicznych);
  • zapewniając pomoc materialną rodzinom ubogim (dostarczanie żywności);
  • organizując kiermasze prac uczniów z naszej szkoły, kartek świątecznych itp.;
  • współpracując z okolicznymi gimnazjami i szkołami podstawowymi;
  • włączając się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne.