Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na:

 „Dostawę złociarki, zszywacza, bigówki i gilotyny elektrycznej”

Nr postępowania: ZSPLG-272.2.2021

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

 

 

Łódź, dnia 01.06.2021 r.

 

 

 1. Zamawiający:
  1. Zamawiający: Miasto Łódź, NIP 725-002-89-02, REGON 472057632
  2. Adres Zamawiającego: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  3. Odbiorca: Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41, 92-229 Łódź
  4. Adres e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl
  5. Strona internetowa: http://poligrafik-lodz.pl
  6. Tel/fax. 42 678 82 65
 2. Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość  szacowania nie przekracza kwoty 130 000 zł obowiązującym w Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

 3. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu poligraficznego na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjny Poligraf” przez Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt poligraficzny:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: złociarki wraz ze stołem roboczym (1 szt.),
   zszywacza (1 szt.), bigówki (1 szt.) i gilotyny elektrycznej (1 sztuka)
   .
  2. Wymieniony w pkt. a) sprzęt musi być fabrycznie nowy, z polskiej dystrybucji, objęty gwarancją.
  3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 42991100-0 – Maszyny introligatorskie.
  4. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu oraz oprogramowania, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu i oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań zamawiającego.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poniżej:

   

  Złociarka wraz ze stołem roboczym

  • prasa ręczna
  • automatyczne przewijanie folii do złocenia
  • powierzchnie nadruku: płaskie, gładkie, równe, pół-gładkie,
   lakierowane
  • wielkość płyty grzejnej: min. 310 mm x min. 210 mm
  • wysokość złoconego stosu: min. 60 mm
  • standardowe kolory folii: min. metaliczna złota, srebrna, czarna,
   niebieska, czerwona
  • dodatkowe wyposażenie – stół roboczy regulowany, krzyżow
  • zasilanie 230 V
   
  zszywacz
  • zszywacz elektryczny wyzwalany pedałem do zastosowań

   poligraficznych

  • na zszywki płaskie i z oczkiem: 66/6-8, 66/6R

  • zszywa grzbietowo (broszury, zeszyty itp.) lub brzegowo (po
   zmianie ustawienia stolika)

  • zszywa min. 50 arkuszy papieru
   Dodatkowe wyposażenie:

  • głowica do zszywek oczkowych

  1 szt.

  Bigówka ręczna

  • szerokość bigu: min. 320 mm
  • metalowe, przesuwne ograniczniki formatu

  1 szt.

  Gilotyna elektryczna

  • automatyczna
  • panel sterujący z klawiaturą numeryczną i ogranicznik pozycji
  • przycisk wysuwu papieru
  • laserowa linia cięcia
  • laserowy czujnik bezpieczeństwa
  • szerokość cięcia – min. 430 mm
  • dokładność cięcia: 0,2 span
  • minimalna wysokość ciętego stosu: 50 mm
  • elektryczny, regulowany docisk (nacisk ustawiany w przedziale od 100 do 900 kg) ułatwiający dokładniejsze cięcie papieru
  • możliwość ustawienia niezależnego docisku
  • szafka zawarta w cenie urządzenia

  1 szt.

 4. Termin wykonania zamówienia
  1. Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane w następujący sposób:

  - od 1 do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

  Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

   

 5. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
  5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
  6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
  7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) do niniejszego Zapytania ofertowego.
  2. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta traktowana będzie jako odrzucona.
 7. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:
  1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
  4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
  5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
   1. wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
   2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego,
   3. pełnomocnictwo potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
  6. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na postępowanie nr ZSPLG-272.2.2021” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@poligrafik-lodz.pl. Oferty, które wpłyną na inny adres mailowy zamawiającego nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
 8. Sposób obliczenia ceny:
  1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
  2. Zaproponowana i ustalona w ofercie cena dla każdej części powinna być obliczona jako całkowita cena brutto (z podatkiem VAT, jeśli dotyczy).
  3. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia tym m.in. koszty transportu, szkolenia (jeśli wymagane), montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp.
  4. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.
  5. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
  6. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia (cen jednostkowych) przez okres realizacji zamówienia.
 9. Kryteria oceny ofert
  1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

  Kryterium

  Waga

  K1

  Wartość brutto wykonania zamówienia  

  100 pkt.

     

   

               Wartość  oferty z najniższą ceną                            

  K1 = ----------------------------------------- x 100 pkt.                

               Wartość badanej oferty            

                           

   

 10. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę, w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

   Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi,
   Edwarda 41, 92-229 Łódź.

  2. Termin składania ofert upływa 08.06.2021 roku. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 11. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Irena Maszke, tel. 42 678 82 65, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

 12. Termin związania ofertą:
  1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
 13. Warunki płatności:
  1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
  2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
  3. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 14. Załączniki do zapytania ofertowego:
  1. Oferta – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
  2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 15. Pozostałe informacje:
  1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia dodatkowego w uzasadnionych przypadkach do kwoty nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.
  5. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie pisemnej umowy, do których integralną część stanowić będzie oferta.
  6. Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze oferty.
  7. Zamawiający poinformuje w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu) oferenta, którego oferta zostanie wybrana, o wyniku postępowania i zaprosi do podpisania umowy.
  8. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.
  9. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2, zostaną odrzucone.
  10. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do zlecenia wykonania dostawy.
  11. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku sprawdzenia oferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
  12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej.
  13. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
   1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
   3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

"Dostawę kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3+"

Nr postępowania: ZSPLG-272.1.2021

Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

 

Łódź, dnia 10.05.2021 r.      

                                                            

   1. Zamawiający:
    1. Zamawiający: Miasto Łódź, NIP 725-002-89-02, REGON 472057632
    2. Adres Zamawiającego: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
    3. Odbiorca: Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41, 92-229 Łódź
    4. Adres e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl
    5. Strona internetowa: http:www.poligrafik-lodz.pl
    6. Tel/fax. 42 678 82 65
   2. Tryb udzielenia zamówienia:

    Postępowanie prowadzone o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość  szacowania nie przekracza kwoty 130 000 zł obowiązującym w Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

   3. Opis przedmiotu zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu poligraficznego na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjny Poligraf” przez Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (2 sztuki):

    1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3+ - 2 szt.
    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
    3. Wymieniony w załączniku nr 1 sprzęt oraz oprogramowania muszą być fabrycznie nowe, z polskiej dystrybucji, objęte gwarancją.
    4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30232100-5 – Drukarki i plotery.
    5. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu oraz oprogramowania, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu i oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poniżej:

     

     

    Urządzenie wielofunkcyjne A3 do druku w kolorze

    Maksymalny format druku

    min. do 320x1260 mm

    Szybkość druku (kolor/czarno-biały)

    A4: minimum 35 str/min / 35 str/min

    Rozdzielczość druku

    min. 1200x2400

    Pojemność podajników papieru

    4 szuflady o łącznej pojemności co najmniej 2000 arkuszy, podajnik boczny

    Odbiorniki papieru

    Minimum 2 tace wyjściowe, na minimum 250 arkuszy każda

    Jednorazowa ilość kopii

    1-9999

    Obsługiwana gramatura papieru

    52-300 g/m2

    Języki opisu strony

    PCL 6, Postscript

    Pamięć urządzenia

    4GB

    Procesor

    Minimum 1,9 GHz

    Dysk

    min SSD 128 GB

    Złącza

    USB, Ethernet 10/100/1000

    Podajnik dokumentów

    Automatyczny, dwustronny, jednoprzebiegowy na 150 arkuszy

    Szybkość skanowania

    w kolorze i czerni minimum 80 str/min w trybie jednostronnym

    Docelowe miejsca skanowania

    Email, folder na dysku, FTP, SMB, pamięć USB, Twain, WIA

    Format skanowanych plików

    TIFF, PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, kompresja  plików PDF, szyfrowany PDF (klucz 256-bitów)

    Funkcje zabezpieczeń

    Wydruk zabezpieczony kodem PIN, szyfrowanie dysku twardego kluczem 256-bitowym, zamazywanie danych na dysku

    Wyświetlacz

    LCD, kolorowy dotykowy,  odchylany, minimum 10", w języku polskim

    Inne

    Możliwość rozbudowy podajników papieru do całkowitej pojemności min. 6000 arkuszy

     

     

   4. Termin wykonania zamówienia
    1. Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane w następujący sposób:
    • od 1 do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

     Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

      

   5. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
    2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
    3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
    4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
    5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
    6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
    7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
    8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
    9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
   6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
    1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) do niniejszego Zapytania ofertowego.
    2. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta traktowana będzie jako odrzucona.
   7. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:
    1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
    2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
    3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
    4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
    5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
     1. wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
     2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego,
     3. pełnomocnictwo potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
    6. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na postępowanie nr ZSPLG-272.1.2021” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@poligrafik-lodz.pl. Oferty, które wpłyną na inny adres mailowy zamawiającego nie będą podlegały rozpatrzeniu.
    7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
   8. Sposób obliczenia ceny:
    1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
    2. Zaproponowana i ustalona w ofercie cena dla każdej części powinna być obliczona jako całkowita cena brutto (z podatkiem VAT, jeśli dotyczy).
    3. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia tym m.in. koszty transportu, szkolenia (jeśli wymagane), montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp.
    4. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.
    5. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
    6. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia (cen jednostkowych) przez okres realizacji zamówienia.
   9. Kryteria oceny ofert
    1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

    Kryterium

    Waga

    K1

    Wartość brutto wykonania zamówienia  

    100 pkt.

       

     

                 Wartość  oferty z najniższą ceną                            

    K1 = ----------------------------------------- x 100 pkt.                

                 Wartość badanej oferty            

                             

     

   10. Miejsce i termin składania ofert:
    1. Ofertę, w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
     Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi,
     Edwarda 41, 92-229 Łódź.
    2. Termin składania ofert upływa 13.05.2021 roku. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
   11. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

    Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Irena Maszke, tel. 42 678 82 65, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

   12. Termin związania ofertą:
    1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert.
    2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
   13. Warunki płatności:
    1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
    2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
    3. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
   14. Załączniki do zapytania ofertowego:
    1. Oferta – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
    2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
   15. Pozostałe informacje:
    1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
    2. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
    3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
    4. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia dodatkowego w uzasadnionych przypadkach do kwoty nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.
    5. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie pisemnej umowy, do których integralną część stanowić będzie oferta.
    6. Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze oferty.
    7. Zamawiający poinformuje w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu) oferenta, którego oferta zostanie wybrana, o wyniku postępowania i zaprosi do podpisania umowy.
    8. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.
    9. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2, zostaną odrzucone.
    10. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do zlecenia wykonania dostawy.
    11. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku sprawdzenia oferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 1, do zapytania ofertowego.
    12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej.
    13. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
     1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
     2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
     3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
     4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 


W związku z realizacją projektu pt.
„Poligraf przyszłości”
nr RPLD.11.03.01-10-0014/18

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 "Kształcenie zawodowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Wnioskodawca składa zapytanie ofertowe nr ZSPLG-272.4.2019 na realizację zamówienia polegającego na:

 Remoncie pomieszczeń  - sal szkolnych w Zespole Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

 I. Zamawiający

Miasto Łódź/Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41; 92-229 Łódź, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl, tel./fax. 42 678 82 65.

 II.Tryb udzielania zamówienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest remont pomieszczeń – dwóch sal szkolnych znajdujących się na I i II piętrze Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

 IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest:

 a) Pomieszczenie na I piętrze:

- zabudowa jednej ściany płytami gipsowo-kartonowymi o powierzchni 10 m2

-  usuniecie starych powłok malarskich, tapet i itp. – 115 m2

- wyrównanie podłóg pod wykładzinę 31 m2

- skucie rogów  27 mb

- przygotowanie ścian do malowania i tynków mozaikowych – 115 m2

- położenie tynków mozaikowych - powierzchnia 45 m2 na wysokość 1,6 m

- malowanie ścian  - 70 m2

- położenie wykładziny - 31 m2

- wymiana/zamontowanie okna o wymiarach 1890 mm x 1280 mm (wysokość x szerokość).

 b) Pomieszczenie na II piętrze:

- wyburzenie ściany – 15 m2

-  usunięcie starych powłok malarskich, tapet i itp. – 103 m2

-  zamurowanie drzwi

- skucie rogów  do kąta 23 mb

- wyrównanie podłóg, położenie płytek  34 m2 oraz listwy lub cokół

- przygotowanie ścian do malowania i tynków mozaikowych – 103 m2

- położenie tynków mozaikowych - powierzchnia 36 m2 na wysokość 1,6 m

- malowanie pomieszczenia  - 67 m2

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

 V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

   1. Realizacja przedmiotu zmówienia – w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

 VI. Wymagania formalne dotyczące Wykonawcy:

   1.  Wiedza i doświadczenie

W ofercie wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

   1. Potencjał techniczny

W ofercie wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

   1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W ofercie wykonawca oświadcza, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
   1. Formularz oferty - załącznik nr 1

                                          

VII. Kryteria wyboru:

   1. Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
   1. Koszt usługi WAGA KRYTERIUM 100 % = 100 pkt. Należy podać całkowity koszt usługi. Metodologia liczenia punktów w kryterium cena: Cena najniższa = max. ilość punktów w kryterium. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru: oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty x max. ilość punktów w kryterium

2. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

 

VIII. Terminy i sposób złożenia ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41, lub drogą meilową na adres: sekretariat@poligrafik-lodz.pl do dnia 21 czerwca  2019 r. do godz. 16.00.

Dokumenty, które wpłyną pod podany adres po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

 IX. Sposób złożenia oferty

   1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
   2. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.
   3.  

Jeżeli zostanie złożona w wersji papierowej powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ………………….”.

   1. Ofertę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo.
   2. Oferta musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wypełniona w języku polskim.
   3. Oferent musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
   4. Wskazana przez Oferenta cena jest stawką brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
   5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
   7. Informację o rozeznaniu rynku można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41; 92-229 Łódź, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl, t/fax. 42 678 82 65.
   8. Osoba do kontaktu: Irena Maszke.

 X. Informacje o wyborze Wykonawcy

   1. Po dokonaniu oceny Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Oferentem, którego oferta wygrała postępowanie, w celu umówienia terminu i miejsca podpisania umowy.
   2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie przystąpi do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 XI. Informacja o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiający ma osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

   1. a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
   3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. Informacje dodatkowe

   1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
   2. Oferent może przez upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. Niniejsze postępowanie nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2014 r. (Dz.U.2007, nr 223. poz. 1655).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

 


W związku z realizacją projektu pt.
„Mistrz Poligrafii”
nr RPLD.11.03.01-10-0005/16

 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Wnioskodawca składa zapytanie ofertowe nr ZSPLG-272.3.2018 na realizację zamówienia polegającego na:

 przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych wraz  z przygotowaniem do wymiany butli z gazem – kat. IWJO operator podnoszony wraz z ładunkiem. 

I. Zamawiający

Miasto Łódź/Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41; 92-229 Łódź, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl, tel./fax. 42 678 82 65.

 II. Tryb udzielania zamówienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i realizacja usługi szkoleniowej dla 42 osób (4 grupy po ok. 10 osób) uczestników/czek projektu pn.: „Mistrz Poligrafii”, uczniów/uczennic Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pod nazwą: „Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych wraz z przygotowaniem do wymiany butli z gazem – kat. IWJO operator podnoszony wraz z ładunkiem”, wraz z badaniami lekarskimi(na poczet szkolenia i egzaminu UDT) oraz przeprowadzeniem egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego (kat. IWJO, zakres uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).
   2.  Szkolenia przewidziane są dla 42 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi.
   3. Szkolenie zostanie zrealizowane wg. programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w wymiarze co najmniej 40 godzin. Zakres merytoryczny szkolenia (szczegółowy program) musi obejmować zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz zakładać osiągnięcie następujących efektów uczenia się:
   • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych w kat. IWJO Operator podnoszony wraz z ładunkiem,
   • nabycie umiejętności prawidłowej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych w kat. IWJO Operator podnoszony wraz z ładunkiem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zaleceń producenta,
   • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, zachowanie się w sytuacjach zagrożenia pożarowego,
   • przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach zasilanych gazem,
   • wiadomości o UDT.

W cenie szkolenia należy również ująć materiały szkoleniowe, które otrzymają uczestnicy (specyfikacja w załączeniu do oferty).

 V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

   1. Przedmiotem postępowania jest realizacja szkolenia w poniższych terminach:

- I grupa (12 osób) w okresie XI - XII.2018 r.

- II grupa (12 osób) w okresie I – II.2019 r.

- III grupa (10 osób) w okresie III-IV.2019 r.

- IV grupa (8 osób) w okresie V-VI.2019 r.

Zamawiający zaznacza, że powyższe terminy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu.

   1. Organizacja szkolenia przewidziana jest po zajęciach lekcyjnych lub za zgodą uczniów, w soboty lub w czasie ferii. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu zajęć – na min. 1 tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.
   2. Miejsce realizacji szkolenia – zajęcia teoretyczne i praktyczne w lokalu Wykonawcy na terenie miasta Łodzi.

 VI. Wymagania formalne dotyczące Wykonawcy:

   1. Wiedza i doświadczenie

W ofercie szkolenia wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia przedmiotowych szkoleń. Punktacji podlegać będzie doświadczenie instytucji szkoleniowej.

   1. Potencjał techniczny

W ofercie szkolenia wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

   1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W ofercie szkolenia wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W ofercie szkolenia wykonawca oświadcza, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   1. Dodatkowe warunki
    1. Program szkolenia musi spełniać wszystkie wymagania określone w zapytaniu – sposób oceny: spełnia/nie spełnia.
    2. Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji – sposób oceny: spełnia/nie spełnia.
    3. Specyfikacja/wykaz materiałów szkoleniowych, które otrzymają uczestnicy – sposób oceny: spełnia/nie spełnia.
   2. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
    1. Formularz oferty szkolenia - załącznik nr 1
    2. Program szkolenia, który musi spełniać wszystkie wymagania określone w zapytaniu (uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego).
    3. Wzór dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
    4. Wykaz liczby przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w latach 2016, 2017 i 2018 (do dnia złożenia formularza ofertowego) – załącznik nr 2. Do wykazu proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe zestawienie (np. potwierdzenie należycie wykonanej usługi, referencje wystawione po wykonanej usłudze).
    5. Specyfikacja/wykaz materiałów szkoleniowych, które otrzymają uczestnicy.
    6. Kopia certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego jakość świadczonych usług lub potwierdzającego kompetencje ośrodka szkoleniowego/egzaminacyjnego w stosownym zakresie – jeśli dotyczy.

 

                                          

VII. Kryteria wyboru:

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

   1. Koszt usługi szkoleniowej WAGA KRYTERIUM 50 % = 50 pkt. Należy podać koszt usługi szkoleniowej na jednego uczestnika. Metodologia liczenia punktów w kryterium cena: Cena najniższa = max. ilość punktów w kryterium. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru: oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty x max. ilość punktów w kryterium
   2. Doświadczenie firmy szkoleniowej WAGA KRYTERIUM 40% = 40 pkt. Należy podać liczbę przeszkolonych przez firmę osób w zakresie szkolenia będącego przedmiotem postępowania w okresie 3 lat. Metodologia liczenia punktów w kryterium doświadczenie: doświadczenie największe = max. ilość punktów w kryterium. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru: liczba przeszkolonych osób oferty badanej / liczba przeszkolonych osób w ofercie zawierającej największą liczbę przeszkolonych osób x max. ilość punktów w kryterium. Do oferty należy dołączyć zestawienie (wykaz liczby przeszkolonych osób - zał. nr 2 do zapytania ofertowego) oraz kopie dokumentów potwierdzających powyższe zestawienie.
   3. Posiadanie certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego jakość świadczonych usług lub potwierdzającego kompetencje ośrodka szkoleniowego/egzaminacyjnego w stosownym zakresie. WAGA KRYTERIUM 10 % = 10 pkt. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu. Metodologia liczenia punktów w kryterium: kryterium zostanie spełnione poprzez dołączenie min. jednego dokumentu.

Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

   1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

 

VIII. Terminy i sposób złożenia ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41, lub drogą meilową na adres:sekretariat@poligrafik-lodz.pl do dnia9 listopada  2018r. do godz. 16.00.

Dokumenty, które wpłyną pod podany adres po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

 IX. Sposób złożenia oferty

    1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
    2. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.
     Jeżeli zostanie złożona w wersji papierowej powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej:
     „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ………………….”.
   1. Ofertę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo.
   2. Oferta musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wypełniona w języku polskim.
   3. Oferent musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
   4. Wskazana przez Oferenta cena za szkolenie jest stawką brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia.
   5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
   7. Informację o rozeznaniu rynku można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41; 92-229 Łódź, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl, t/fax. 42 678 82 65.
   8. Osoba do kontaktu: Irena Maszke.

 X. Informacje o wyborze Wykonawcy

   1. Po dokonaniu oceny Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Oferentem, którego oferta wygrała postępowanie, w celu umówienia terminu i miejsca podpisania umowy.
   2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie przystąpi do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 XI. Informacja o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. Informacje dodatkowe

   1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
   2. Oferent może przez upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. Niniejsze postępowanie nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2014r. (Dz.U.2007, nr 223. poz. 1655).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz liczby przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w latach 2016, 2017 i 2018 (do dnia złożenia formularza ofertowego).