KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zapytania ofertowe

 

W związku z realizacją projektu pt.
„Poligraf przyszłości”
nr RPLD.11.03.01-10-0014/18

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 "Kształcenie zawodowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Wnioskodawca składa zapytanie ofertowe nr ZSPLG-272.4.2019 na realizację zamówienia polegającego na:

 Remoncie pomieszczeń  - sal szkolnych w Zespole Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

 I. Zamawiający

Miasto Łódź/Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41; 92-229 Łódź, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl, tel./fax. 42 678 82 65.

 II.Tryb udzielania zamówienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest remont pomieszczeń – dwóch sal szkolnych znajdujących się na I i II piętrze Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

 IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest:

 a) Pomieszczenie na I piętrze:

- zabudowa jednej ściany płytami gipsowo-kartonowymi o powierzchni 10 m2

-  usuniecie starych powłok malarskich, tapet i itp. – 115 m2

- wyrównanie podłóg pod wykładzinę 31 m2

- skucie rogów  27 mb

- przygotowanie ścian do malowania i tynków mozaikowych – 115 m2

- położenie tynków mozaikowych - powierzchnia 45 m2 na wysokość 1,6 m

- malowanie ścian  - 70 m2

- położenie wykładziny - 31 m2

- wymiana/zamontowanie okna o wymiarach 1890 mm x 1280 mm (wysokość x szerokość).

 b) Pomieszczenie na II piętrze:

- wyburzenie ściany – 15 m2

-  usunięcie starych powłok malarskich, tapet i itp. – 103 m2

-  zamurowanie drzwi

- skucie rogów  do kąta 23 mb

- wyrównanie podłóg, położenie płytek  34 m2 oraz listwy lub cokół

- przygotowanie ścian do malowania i tynków mozaikowych – 103 m2

- położenie tynków mozaikowych - powierzchnia 36 m2 na wysokość 1,6 m

- malowanie pomieszczenia  - 67 m2

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

 V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 1. Realizacja przedmiotu zmówienia – w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

 VI. Wymagania formalne dotyczące Wykonawcy:

 1.  Wiedza i doświadczenie

W ofercie wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

 1. Potencjał techniczny

W ofercie wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W ofercie wykonawca oświadcza, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
 1. Formularz oferty - załącznik nr 1

                                          

VII. Kryteria wyboru:

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
 1. Koszt usługi WAGA KRYTERIUM 100 % = 100 pkt. Należy podać całkowity koszt usługi. Metodologia liczenia punktów w kryterium cena: Cena najniższa = max. ilość punktów w kryterium. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru: oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty x max. ilość punktów w kryterium

2. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

 

VIII. Terminy i sposób złożenia ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41, lub drogą meilową na adres: sekretariat@poligrafik-lodz.pl do dnia 21 czerwca  2019 r. do godz. 16.00.

Dokumenty, które wpłyną pod podany adres po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

 IX. Sposób złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 2. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.

Jeżeli zostanie złożona w wersji papierowej powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ………………….”.

 1. Ofertę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo.
 2. Oferta musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wypełniona w języku polskim.
 3. Oferent musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 4. Wskazana przez Oferenta cena jest stawką brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Informację o rozeznaniu rynku można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41; 92-229 Łódź, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl, t/fax. 42 678 82 65.
 8. Osoba do kontaktu: Irena Maszke.

 X. Informacje o wyborze Wykonawcy

 1. Po dokonaniu oceny Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Oferentem, którego oferta wygrała postępowanie, w celu umówienia terminu i miejsca podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie przystąpi do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 XI. Informacja o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiający ma osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. Informacje dodatkowe

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 2. Oferent może przez upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Niniejsze postępowanie nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2014 r. (Dz.U.2007, nr 223. poz. 1655).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

 


W związku z realizacją projektu pt.
„Mistrz Poligrafii”
nr RPLD.11.03.01-10-0005/16

 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Wnioskodawca składa zapytanie ofertowe nr ZSPLG-272.3.2018 na realizację zamówienia polegającego na:

 przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych wraz  z przygotowaniem do wymiany butli z gazem – kat. IWJO operator podnoszony wraz z ładunkiem. 

I. Zamawiający

Miasto Łódź/Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41; 92-229 Łódź, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl, tel./fax. 42 678 82 65.

 II. Tryb udzielania zamówienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i realizacja usługi szkoleniowej dla 42 osób (4 grupy po ok. 10 osób) uczestników/czek projektu pn.: „Mistrz Poligrafii”, uczniów/uczennic Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pod nazwą: „Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych wraz z przygotowaniem do wymiany butli z gazem – kat. IWJO operator podnoszony wraz z ładunkiem”, wraz z badaniami lekarskimi(na poczet szkolenia i egzaminu UDT) oraz przeprowadzeniem egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego (kat. IWJO, zakres uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).
 2.  Szkolenia przewidziane są dla 42 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi.
 3. Szkolenie zostanie zrealizowane wg. programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w wymiarze co najmniej 40 godzin. Zakres merytoryczny szkolenia (szczegółowy program) musi obejmować zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz zakładać osiągnięcie następujących efektów uczenia się:
 • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych w kat. IWJO Operator podnoszony wraz z ładunkiem,
 • nabycie umiejętności prawidłowej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych w kat. IWJO Operator podnoszony wraz z ładunkiem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zaleceń producenta,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, zachowanie się w sytuacjach zagrożenia pożarowego,
 • przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach zasilanych gazem,
 • wiadomości o UDT.

W cenie szkolenia należy również ująć materiały szkoleniowe, które otrzymają uczestnicy (specyfikacja w załączeniu do oferty).

 V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 1. Przedmiotem postępowania jest realizacja szkolenia w poniższych terminach:

- I grupa (12 osób) w okresie XI - XII.2018 r.

- II grupa (12 osób) w okresie I – II.2019 r.

- III grupa (10 osób) w okresie III-IV.2019 r.

- IV grupa (8 osób) w okresie V-VI.2019 r.

Zamawiający zaznacza, że powyższe terminy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu.

 1. Organizacja szkolenia przewidziana jest po zajęciach lekcyjnych lub za zgodą uczniów, w soboty lub w czasie ferii. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu zajęć – na min. 1 tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Miejsce realizacji szkolenia – zajęcia teoretyczne i praktyczne w lokalu Wykonawcy na terenie miasta Łodzi.

 VI. Wymagania formalne dotyczące Wykonawcy:

 1. Wiedza i doświadczenie

W ofercie szkolenia wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia przedmiotowych szkoleń. Punktacji podlegać będzie doświadczenie instytucji szkoleniowej.

 1. Potencjał techniczny

W ofercie szkolenia wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W ofercie szkolenia wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W ofercie szkolenia wykonawca oświadcza, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Dodatkowe warunki
  1. Program szkolenia musi spełniać wszystkie wymagania określone w zapytaniu – sposób oceny: spełnia/nie spełnia.
  2. Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji – sposób oceny: spełnia/nie spełnia.
  3. Specyfikacja/wykaz materiałów szkoleniowych, które otrzymają uczestnicy – sposób oceny: spełnia/nie spełnia.
 2. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
  1. Formularz oferty szkolenia - załącznik nr 1
  2. Program szkolenia, który musi spełniać wszystkie wymagania określone w zapytaniu (uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego).
  3. Wzór dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
  4. Wykaz liczby przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w latach 2016, 2017 i 2018 (do dnia złożenia formularza ofertowego) – załącznik nr 2. Do wykazu proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe zestawienie (np. potwierdzenie należycie wykonanej usługi, referencje wystawione po wykonanej usłudze).
  5. Specyfikacja/wykaz materiałów szkoleniowych, które otrzymają uczestnicy.
  6. Kopia certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego jakość świadczonych usług lub potwierdzającego kompetencje ośrodka szkoleniowego/egzaminacyjnego w stosownym zakresie – jeśli dotyczy.

 

                                          

VII. Kryteria wyboru:

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

 1. Koszt usługi szkoleniowej WAGA KRYTERIUM 50 % = 50 pkt. Należy podać koszt usługi szkoleniowej na jednego uczestnika. Metodologia liczenia punktów w kryterium cena: Cena najniższa = max. ilość punktów w kryterium. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru: oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty x max. ilość punktów w kryterium
 2. Doświadczenie firmy szkoleniowej WAGA KRYTERIUM 40% = 40 pkt. Należy podać liczbę przeszkolonych przez firmę osób w zakresie szkolenia będącego przedmiotem postępowania w okresie 3 lat. Metodologia liczenia punktów w kryterium doświadczenie: doświadczenie największe = max. ilość punktów w kryterium. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru: liczba przeszkolonych osób oferty badanej / liczba przeszkolonych osób w ofercie zawierającej największą liczbę przeszkolonych osób x max. ilość punktów w kryterium. Do oferty należy dołączyć zestawienie (wykaz liczby przeszkolonych osób - zał. nr 2 do zapytania ofertowego) oraz kopie dokumentów potwierdzających powyższe zestawienie.
 3. Posiadanie certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego jakość świadczonych usług lub potwierdzającego kompetencje ośrodka szkoleniowego/egzaminacyjnego w stosownym zakresie. WAGA KRYTERIUM 10 % = 10 pkt. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu. Metodologia liczenia punktów w kryterium: kryterium zostanie spełnione poprzez dołączenie min. jednego dokumentu.

Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

 

VIII. Terminy i sposób złożenia ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41, lub drogą meilową na adres:sekretariat@poligrafik-lodz.pl do dnia9 listopada  2018r. do godz. 16.00.

Dokumenty, które wpłyną pod podany adres po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

 IX. Sposób złożenia oferty

  1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
  2. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.
   Jeżeli zostanie złożona w wersji papierowej powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej:
   „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ………………….”.
 1. Ofertę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo.
 2. Oferta musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wypełniona w języku polskim.
 3. Oferent musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 4. Wskazana przez Oferenta cena za szkolenie jest stawką brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia.
 5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Informację o rozeznaniu rynku można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi, ul. Edwarda 41; 92-229 Łódź, e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl, t/fax. 42 678 82 65.
 8. Osoba do kontaktu: Irena Maszke.

 X. Informacje o wyborze Wykonawcy

 1. Po dokonaniu oceny Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Oferentem, którego oferta wygrała postępowanie, w celu umówienia terminu i miejsca podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie przystąpi do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 XI. Informacja o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. Informacje dodatkowe

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 2. Oferent może przez upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Niniejsze postępowanie nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2014r. (Dz.U.2007, nr 223. poz. 1655).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz liczby przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w latach 2016, 2017 i 2018 (do dnia złożenia formularza ofertowego).